Cal Gall - La història

fomentem l'esperit crític!

Signatura del contracte per part de la presidenta de la Fundació i el propietari del paratge.

18-10-19 INST. ENTRADA DOC. ADIC.pdf


2019 - Registre d'entrada del projecte a l'ajuntament

15-05-20 EDICTE APROVACIÓ INICIAL.pdf


2020 - Edicte aprovació inicial de l'ajuntament

Expliquem tot el procés per donar a conèixer la molta i poc coneguda feina que fem per tal de legalitzar el que serà el primer camp escolta estable de la demarcació de Girona. Volem compartir les complicacions trobades per part de les administracions públiques perquè, com a escoltes i guies, ens interessa fomentar l'esperit crític que tant caracteritza la nostra tasca educativa. No creiem que l'actitud d'aquestes administracions , tant la municipal, com les de la Generalitat siguin les adients en general, i menys envers una associació dedicada, de forma totalment altruista, a fomentar l'educació en el temps de lleure; tasca que per se, ja té les seves pròpies complicacions legals.

L'excessiva, fàcilment re-interpretable i feixuga regularització legal, i també la nul·la ajuda rebuda en tot el procés, no sembla l'adient per una activitat voluntària, social i pedagògica dirigida al desenvolupament dels infants i joves i la integració dels vinguts de fora. Tampoc ajuda el temps que va de l'inici al final de la tramitació degut a l'incompliment flagrant dels terminis d'execució contemplats a la pròpia normativa redactada per aquestes mateixes institucions. En resum, la tramitació és costosa, feixuga i desagradable.

Necessitem donar valor a la nostra feina, explicar el perquè de la tardança de quasi vuit anys per aconseguir un permís per poder acampar en un terreny de forma legal, allò que cordialment es diu, tenint tots els papers. L'equip de demarcació escollit l'any 2022, serà el quart que escoltarà les nostres explicacions. Han passat un piló de caps d'agrupaments als que s'ha informat que ja no estan a cap agrupament.

Quina és la importància que dona la Direcció General de Joventut, a l'educació en el temps del lleure? Això ens ho han de dir amb fets i no amb paraules.

Els inicis

Any 2011

Es produeix un canvi en els patrons en la part que correspon, segons els Estatuts vigents, a tres membres d'escoltes que han tingut en anterioritat càrrecs a la demarcació, que ostentaran els càrrecs de president/a, secretari/ària i administrador/a. Les noves persones consideren que cal donar una altra dinàmica a la Fundació.


Any 2012

Es consulta les necessitats que hi ha a la TACA També es fa una enquesta a tots els agrupaments. Se’ns demanen instal·lacions aptes per la idiosincràsia educativa de MEiG: uns llocs d'acampada equipats i estables on poder anar tot l'any a fer-hi activitats. L'equip de Demarcació mostra també interès per poder gaudir d'un lloc per fer les formacions, on puguin tenir tot el material i no haver-lo de traslladar a cada trobada.


Any 2013

El patronat de la fundació aprova els tres eixos d'actuació de la Fundació, el pedagògic, el social i el d'infraestructures.


Any 2014

A l’acta del patronat del mes de novembre queda escrita la possibilitat de tenir un paratge en el municipi de Cabanelles, a sota la Mare de Déu del Mont. Consta d'un ampli espai de terreny més una casa que pot servir per serveis. Es parlarà amb el propietari per concretar les condicions. No hi ha problema.

Es fa una visita/consulta a la Secretaria General de Joventut a Girona per explicar el projecte. Ho veuen bé, però ja ens diuen de seguida que no ens poden ajudar econòmicament. Ens il·lustren amb el Reglament 203/20103, d’aprovació dels campaments juvenils, aprovat l’any anterior i que, precisament, diuen, va ser promocionat per MEiG. El llegim, legisla els “Campaments Juvenils”.

Ens informen que també es pot acampar d’una altra manera que s’anomena “Terreny d’acampada” en lloc dels “Campaments Juvenils”. És la utilitzada a la majoria d'acampades: cal comunicar cada estada a l'ajuntament i, si és de més de dos dies, a la Secretaria General de Joventut.


Es crea un equip pluridisciplinari que n'anomenem d’infraestructures, per valorar el projecte. Un arquitecte, dos aparelladors (un especialitzat en construccions ecològiques), un paisatgista, un representant del propietari, i membres del patronat. Es donen les primeres idees i es dibuixen els primers plànols.

Durant aquest any i els primers mesos de 2015 es visita almenys quatre vegades a l'arquitecte municipal de l'ajuntament de Cabanelles. La primera reunió, on hi van l’arquitecte, un representant de la propietat, i membres del Patronat, va ser complicada. Sense definir exactament la regulació que aplicava, se'ns va començar a exigir ignifugar totes les bigues, ampliar l’escala interior per falta de cinc centímetres d'amplada, fer sortides d'emergència, i altres. Ens equiparava quasi a un hotel o, en l'argot urbanístic "publica concurrència".


A finals d’any, donat que el Reglament de Campaments Juvenils 203/2013 especifica en el seu article 10 que ”les persones interessades en l'obertura d’un campament juvenil disposen d'un assessorament tècnic". Tenim una entrevista amb aquest assessor de la secretària de joventut a Barcelona i ens posa en dubte les exigències de l'arquitecte municipal. Ens ho pinta tot de color més rosat però, a l’hora de la veritat, no es mulla ni truca a l’Ajuntament, per contrarestar les dues opinions.


Any 2015

Malgrat el desencís inicial, volem que el projecte es realitzi. A l’acta de la fundació del mes de març, hi consta escrit:

Projecte d'inversió a la casa de “Cal Gall”

· Concretar inversió que fa la Fundació. Un cop es tingui el detall de la inversió mínima per ser habitable i funcional.

· Acordar condicions del contracte/conveni amb la propietat de la casa.

El dissabte dia 28 de març la comissió visita les instal·lacions de “Cal Gall” per poder fer una primera valoració.

El tresorer ens presenta un quadre en el qual detalla la previsió d'ingressos i despeses, els possibles beneficis i altres, terminis per poder recuperar la inversió.”


El projecte pot ser viable.


Al mes d'octubre d'aquest any es presenta a la Taca que hi dona el seu vistiplau.

Al novembre tornem a tenir problemes amb l'arquitecte municipal, a l'acta d'aquest mes hi diu:


"Sorgeixin els primers problemes derivats de la visita a l’arquitecte municipal: hi ha algun problema amb el tema de seguretat i incendis i cal fer alguns estudis per mirar quina és la manera més viable de protegir per tema de foc i tal. Ho miraran i també si és assumible econòmicament."


Any 2016

La comissió d'infraestructura continua treballant i es fan les primeres obres en concret, una rasa per portar l'electricitat.

El mes de març hi ha la signatura del contracte amb la propietat.

Al novembre, alguns patrons i la propietat del paratge, fa una visita a l'alcalde del municipi. La reunió és inicialment una mica tensa, quan comentem que considerem que hi ha molt poca empatia per part de l’arquitecte municipal. Li fem esment que sempre els hem informat de tot el que volíem fer i que tot fos legal, per tant, no enteníem la seva bel·ligerància. Ens diu que per ell no hi ha problema, però que en qüestions tècniques ha de fer el que diu el seu tècnic.

La comissió continua fent feina amb la idea de fer una infraestructura modèlica, còmoda i tenint en compte sempre la nostra manera de fer activitats i pernoctar. Sorgeixen els primers dubtes sobre la legalitat dels altres terrenys d'acampada que hi ha dispersats per Catalunya. Si nosaltres tenim dificultats, els altres què?, és la pregunta que surt sovint a les reunions.


Any 2017

S'aprova el document d'apadrinament d'instal·lacions de la Fundació i també el de camps de treball.

S'instal·la un pastor elèctric per poder-hi posar uns cavalls i burros de la propietat que ajudin a mantenir l'herba del paratge. Es projecten uns sanitaris a la part baixa de l'edifici i, demanem pressupostos per fer-los.

L'ajuntament està un període sense l'arquitecte, per tant, estem parats.


La guerra de l'aigua!


Ens assabentem que l'ajuntament porta una canonada d'aigua que passa justament a tocar el paratge. La casa funciona amb un pou propi i, per tant, hi ha la dificultat d'haver de tenir un grup de cloració amb els problemes que comporta per assegurar la potabilitat de l'aigua. L'equip aprovà en el seu moment fer dues xarxes, una amb les aigües brutes que van a una depuradora ecològica que s'instal·la, i una altra d’aigües netes. Tenir aigua potable és un avenç molt important.

Donat que anem fent camps de treball per avançar en la rehabilitació, fem la petició per connectar a la xarxa municipal d'aigua. La secretària de l'ajuntament ens la denega perquè, segons ella, el contracte, que no ens ha demanat, especifica que volem fer un campament juvenil i no tenim encara el permís per fer-ho. Fem un recurs de reposició i ens ho torna a denegar. Curiosament, i amb una manca total de coneixements legals en aquesta matèria, ens posa que si ho demana el propietari, ho concedirà.

Ens sentim menyspreats com a Fundació. En les al·legacions que fem, revisades per dos advocats, posem que no ens ha demanat el contracte i es basa en un d'antic, també que, a més de les acampades, també podem fer altres activitats en el paratge que no siguin com són els treballs de manteniment, celebracions de diades, etc. Doncs res, no hi ha manera, no podem connectar a una xarxa que sembla feta, almenys en part, per nosaltres donat que només hi ha una altra casa a prop. La petició que fem és per aigua domèstica, per poder beure quan anem a treballar. Es tanca en banda, pita penal abans de fer la falta i, qui controla al controlador? Ningú.Any 2018

Ens assabentem que, degut a la incompetència de l'arquitecte municipal, hem perdut quatre anys.


El mes de gener, dues persones del patronat, fan una reunió amb la nova arquitecte del municipi que ens explica que cal fer per legalitzar el paratge per poder-hi fer un lloc d'acampada. Donat que aquesta activitat es farà de forma reiterada, s'ha de demanar permís a la direcció general d'urbanisme per fer un canvi d'us als terrenys, i per això, és necessari redactar i demanar un pla especial d’urbanisme. Això suposa contractar un arquitecte expert en urbanisme que faci un projecte detallat, i un biòleg o geòleg per annexar un estudi ambiental i paisatgístic, presentar-lo a l'ajuntament que, abans de donar el seu vistiplau, i després de posar-lo a exposició pública durant un mes, haurà de demanar l'informe d'una quantitat important de departaments de la Generalitat com ara cultura, agricultura i ramaderia, ACA, medi natural, comerç, energia, habitatge, indústria, ordenació del territori, protecció civil, salut, turisme, ensenyament i patrimoni immobiliari. Un cop obtinguts, cal fer l'aprovació inicial i adreçar-la a la direcció general d'urbanisme de la Generalitat per rebre el definitiu canvi d'us.


Bufa!, sort que només és un lloc per acampar!


L'arquitecte comenta que no hi haurà problema per part de l'ajuntament i mirarà d'agilitzar-ho al màxim, pensa que en dos mesos ho pot tenir llest. De fet, l'article 89 del reglament d'urbanisme especifica que el termini per adoptar l'aprovació inicial d'un pla urbanístic derivat, és de tres mesos des de la recepció de la documentació completa. Doncs bé, la Fundació presenta el dia 27-05-2019 la tramitació del Pla especial d'acampada al sector del Mas Gall, l'ajuntament, i l'aprovació inicial es fa el dia 15-05-2020, és a dir, en lloc de tres mesos se'n tarda aproximadament set. Però això no és tot, l'article 54 del mateix Reglament diu, en el seu apartat 1:

"L’administració municipal ha de trametre l’expedient tramitat complet a la comissió territorial d’urbanisme competent per a la seva resolució definitiva en el termini de deu dies des de l’aprovació prèvia del projecte d’actuació específica corresponent".

Per tant, si l'aprovació inicial va ser el 15-05-2020, segons el Reglament d'urbanisme, el dia 29-05-2020 era el darrer dia per presentar el projecte. Doncs bé, es va presentar, més o menys, el 12-03-2021 que va tractar el tema el dia 26-04-2021. En lloc de deu dies, aproximadament uns tres-cents.

Tot això pot semblar una fotesa, però per tenir una lleugera idea del greuge econòmic, la recaptació anual prevista en l'anàlisi de viabilitat econòmica és d'uns 20.000 euros.

Ja tenim una idea que l'efectivitat de les nostres administracions.

El mes de setembre d'aquest any 2018, es decideix contractar un arquitecte per fer la tramitació. El cost serà de dotze mil euros.

Pensàvem obrir la instal·lació per Setmana Santa per utilitzar-lo com a “Terreny d’acampada”, figura prevista a l'article 7 del decret 267/2016 de la Generalitat. Ens diuen que aquesta forma d’acampar que, com sabem molt bé els nostres caps, és el que cal comunicar cada estada a l’ajuntament i, si és de més de dos dies, a la Secretaria General de Joventut, és el que s'usa majoritàriament i Després d'unes consultes amb un advocat expert en urbanisme es decideix no fer-ho donat que, com que no hi ha el canvi d'ús legal del terreny, si hi ha algun accident, en podria ser responsable subsidiari el patronat de la Fundació.


Any 2019


El dia 8 de gener es fa una reunió amb l’AEiG Sant Pere de Figueres. Es tracten dues propostes, el possible apadrinament del camp escolta de Cal Gall i nomenar una persona vinculada a l’agrupament que vulgui fer una tasca de recopilar dades de persones que han estat escoltes.


El 6 de febrer també ens reunim amb els Caps d’Agrupament de l'AEiG de Fontcoberta. Se’ls demana col·laboració per treballar la base de dades de persones que han estat escoltes. Aprofitarem també per explicar els objectius que té la Fundació. Informem del projecte Cal Gall.


El dia 8 de març d'aquest any s'acaba la redacció del projecte per part de l'arquitecte contractat.


El dia 27 de maig entra el projecte a l'ajuntament. El 18 d'octubre adjuntem documentació complementària. El 7 de novembre el departament de Territori i Sostenibilitat informa l'ajuntament que caldrà limitar els punts d’aigua i llum per evitar que l’activitat sigui un càmping.


Paral·lelament a aquestes actuacions l'equip d'infraestructures fa tasques de manteniment bàsiques


DESESTIMENT PETICIÓ.pdf


Resposta negativa de l'ajuntament a la petició d'aigua

AL·LEGACIONS DENEGACIÓ CONNEXIÓ AIGUA CAL GALL.pdf


Al·legacions de la funda-ció a la denegació


Any 2020

El Patronat decideix no fer més activitats al paratge fins que no estigui aprovat

El 15 de maig l'ajuntament fa l'aprovació inicial i el corresponent decret d'alcaldia i el 9 de juny fa la informació pública.

Ja soms al departament de Territori i Sostenibilitat, més conegut com a: Urbanisme!

El 8 de juny el Departament de Territori i Sostenibilitat demana els informes sectorials als departaments de la Generalitat afectats. Segons el Decret 64/2014, reglament d'urbanisme, són el competent en matèria de cultura, el competent en matèria d’agricultura i ramaderia, l’administració hidràulica, l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, i altres exigits per la legislació sectorial. Tots contesten menys l'ACA de la que se'n tenen notícies el 21 d'abril de 2021 en un informe que ens demana fer un estudi d’inundabilitat, demostrar la suficiència d’aigua i com es resoldrà la depuració d’aigües residuals.


Any 2021

Denegació!

El dia 26-04-2021 es reuneix La Comissió Territorial del departament de Territori i Sostenibilitat per tractar sobre el nostre projecte. Aquesta, a la provincia de Girona reuneix , atenció, a:


Una persona en representació de la direcció general competent en matèria d'urbanisme.

El o la cap del servei territorial d'urbanisme que correspongui.

La persona titular de la delegació territorial corresponent del govern de la Generalitat.

La persona titular de la direcció dels serveis territorials del departament competent en matèria d'urbanisme.

Tres persones en representació del departament competent en matèria d'urbanisme.

Una persona en representació del departament competent en matèria de medi ambient.

Una persona en representació dels departaments de la Generalitat que tinguin competència en alguna de les matèries següents o en diverses: agricultura, medi natural, cultura, comerç, demarcació territorial, energia, habitatge, indústria, mobilitat, ordenació del territori, patrimoni cultural, protecció civil, salut, turisme, ensenyament i patrimoni immobiliari.

Vuit persones, membres dels ens locals, designades per les organitzacions associatives d'entitats locals més representatives de Catalunya.

Una persona en representació del consell de Vegueria que correspongui a l'àmbit territorial de la Comissió.

Dotze persones d'un reconegut prestigi professional o acadèmic en matèria d'urbanisme, d'habitatge i de medi ambient, nou d'elles dels col·legis professionals relacionats amb aquestes matèries.


Doncs bé, per sorpresa nostra, acorda:

"Suspendre l’aprovació definitiva del Pla especial de la zona d’acampada de cal Gall, promogut per la Fundació Sant Jordi de la Demarcació Diocesana d’Escoltisme de Girona i tramès per l’Ajuntament de Cabanelles, fins que mitjançant un text refós, verificat per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional de l’expedient i diligenciat, s’incorporin les prescripcions següents:

1.1.Cal sol·licitar informe al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies d’acord amb l’exposat a la part valorativa d’aquest informe.

1.2.Cal donar compliment a l’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua de data 21 d’abril de 2021.

1.3.Cal que l’àmbit del Pla especial abasti la totalitat de les superfícies destinades a l’ús de campament juvenil. En aquest sentit caldria incorporar el mas de cal Gall així com aquells altres elements imprescindibles per al desenvolupament d’aquesta activitat.

1.4.Cal incloure un estudi d’impacte paisatgístic.

No és el lloc per fer-ne la valoració. I ara què? El que podria ser un procés fàcil que fora, solucionar directament aquestes indicacions, es torna a complicar donat que urbanisme torna l'expedient a l'ajuntament on la fundació haurà d'enviar un nou projecte retocat, aquest l'haurà de tornar a aprovar per retornar-lo a urbanisme. Mare de Déu!

26-04-21 DGP. SUSPENSIÓ DEL PROJECTE.pdf

26-04-21 Denegació i suspensió de la petició per part de la Direcció General d'Urbanisme


01-07-21 NOVA MEMÒRIA.pdf

01-07-21 Rectificació per part de la Fundació. Projecte finalModificacions

Posem fil a l'agulla per resoldre les mancances. Demanem a l'arquitecte que va redactar el projecte que faci les modificacions i contesti les preguntes que es fan, un document de l'ajuntament conforme la xarxa d'abastiment d'aigua pot abastir el lloc d'acampada, i també les mesures d'extinció d'incendi, mitjançant un hidrant. Quants terrenys d'acampada a Catalunya tenen hidrants? "Qui lo sa", però ho imaginem...

Ens demanen un informe específic del Servei de Joventut del Treball, Afers Socials i Famílies que justifiqui que aquesta actuació de campament juvenil i totes les seves instal·lacions s’adapten als requeriments establerts. No entenem per quina raó, però no ve d'un informe.

Un membre de l'equip d'infraestructures fa un escrit contestant els dubtes sobre la depuradora. Hem de demostrar que és suficient per donar servei a les places demanades.

Requereixen un estudi d’impacte paisatgístic. Amb el projecte vam presentar fet per un geòleg el Document Ambiental Estratègic que, pràcticament, és el mateix. El cost és de 484 euros més.

També cal donar compliment a l’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua de data 21 d’abril de 2021 que demana un estudi d'un possible rierol que ningú no ha vist mai amb aigua. Ho fa l'arquitecte.

El dia 30 de juliol presentem les modificacions del projecte a l'ajuntament de Cabanelles. Ve l'estiu, fa calor, es treballa poc...


Any 2022

El dia 23 d'abril, Sant Jordi, l'ajuntament ho presenta a urbanisme, és a dir dos-cents seixanta-set dies després.

Aprovat!

Per fi el 4 de maig, quan ja estava redactada aquesta història tenim el projecte aprovat.


Podrem obrir aquest estiu? Continuarà...04-05-22 DGP. APROVACIO PLA ESPECIAL.pdf

Aprovació definitiva !