AJUDES SOCIALS

AJUDES ALS NOIS I NOIES.

L'any 2011, en part per les dificultats d'algunes famílies després de la crisi econòmica coneguda com la del "totxo", el patronat de la fundació decideix endegar aquesta ajuda per les famílies més vulnerables. L'objectiu és contribuir a pagar la quota anual per fer les activitats a un agrupament. Creiem fermament que l'educació en el temps del lleure és fonamental en el desenvolupament de les persones i un element integrador essencial, per tant, cap noi/noia ha de quedar fora de l'associació per motius econòmics.

L'any 2012 es reben 44 peticions i es donen 1.495 euros.

Fins a l'any 2022 la fundació ha repartit uns 26.000 euros en ajudes a famílies, sovint desestructurades i amb recursos econòmics molt minsos.

El patronat ha apostat sempre mantenir aquest projecte i ha buscat línies de subvenció donat els pocs ingressos que tenim, degut a la baixada dels tipus d'interès. La principal ajuda ens la dona la Fundació La Caixa.

Quines són les variables que es tenen en compte per rebre l'ajuda? Perquè el resultat sigui el màxim de just, hem creat un algoritme que pràcticament fa la feina d'una manera justa, tècnica i pràctica.


Variables:

Situació familiar: número de persones que l'integren, menors que hi ha, edat de qui demana, discapacitats...

Vulnerabilitat: situació i precarietat laboral, ajudes externes, monoparentalitat ...

Ingressos: els anuals de cada adult.


Càlcul:

A partir de l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM), índex utilitzat per a la concessió d'ajudes, subvencions o subsidis d'atur, calculem els ingressos mínims de subsistència de la família. Aquesta dada serveix per fer el primer cribratge de famílies que superen aquesta quantitat. A continuació, es divideix el total de lo pressupostat entre tots els ingressos de les persones que han demanat. Aquest és el primer càlcul que ens dona la primera aproximació de les famílies que en tenen dret i la quantitat a donar inicial.

La quantitat mitjana de les peticions i la situació familiar descrita serveixen per acabar d'ajustar les quantitats.

AJUDES NOIS I NOIES CURS 2021-2022

Número d'agrupaments presentats: 5

Ajudes demanades : 55

Ajudes acceptades: 52

Total demanat: 4.406 euros.

Total demanat de les peticions acceptades: 3.996 euros.

Total repartit: 3.000 euros

Cost mig de les activitats en els agrupaments: 267 euros.

Mitjana de les quantitats demanades: 76 euros.

Mitjana d'ingressos mensuals dels peticionaris: 919 euros.

Ingressos mensuals màxims de la família ajudada: 1.600 euros
Famílies sense dret a ajuda: 3

Famílies amb ingressos inferiors a deu mil euros anuals: 26